سبد خرید

0 کالا - 0ریال
سبد خرید خالی می باشد!
 
 
Slideshow1 Slideshow2 Slideshow3

پیشنهاد هفته

مشق شب

This is some blog description about this site

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  Login Login form

روزهاي هفته

by
 • Font size: Larger Smaller
 • Subscribe to this entry
 • Print

سلام و احترام شنبه مرا بپذير
و حس خوبم به خودت را تا همه شنبه ها كه در راهند نگه دار.
آن شنبه كه ابري است.
همان شنبه كه برف دو دستي ميبارد و مدرسه ها تعطيل است و نميتواني براي ديدنم بهانه درس خواندن را جور كني.
همان شنبه كه دو غروب پيش از آن مرا به خاك سپرده اند.
سلام و احترام مرا بپذير و حس خوبم را تا همه شنبه ها كه در راهند نگه دار.
يكشنبه ها ياد مرا به حال خودش بگذار و بگذر از من.
ميخواهم تنها باشم با خودم
جايي پيدا كرده ام كه هيچ مردمي را دسترس نيست مخصوصا تو .
دوشنبه را براي سلماني رفتن و شانه زدن موهايم كنار گذاشته ام.
كارم از سفيد و سياه گذشته است
فرصتي ميخواهم تا شانه بر برف هاي باريده از تطاول روزگار بزنم.
سه شنبه دستپاچه ام و لكنت زبانم را هرگز نبايد ببيني.
پس سه شنبه را براي آيينه گذاشته ام تا صدا صاف كنم و صدايت كنم.
سلام
يك سرفه
از ديدنت مشعوفم
سرفه اي ديگر
دلم چقدر تنگ شده بود
و ...
چهار شنبه را براي مادرم گذاشته ام
هم او كه كه مهرش را براي من گذاشت و رفت.
خلوتي دارم نگفتي
با صداي پاي مادرم.
پنج شنبه ميروم سر قبر خودم.
كارهاي مانده و حرف هاي وامانده اي هست كه بايد پيش از فرا رسيدن قيامت به خودم بزنم.
سنگ هايي است كه بايد واكنده شود.
جمعه قرار دارم دست هاي تاول دار پدر را ببرم جايي و راستش نميدانم كجا.
همين قدر ميدانم كه بايد بايستم در آستانه در و زمزمه هايي شنيده شده را نشنيده بگيرم و براي پدر كه دور است از بودن مادرم دستمال بماورم تا چشم هايش كه گرد و خاك رفته است را پاك كند.
سرم شلوغ است

سلام و احترام شنبه مرا بپذير
و حس خوبم به خودت را تا همه شنبه ها كه در راهند نگه دار.
همان شنبه كه دو غروب پيش از آن مرا به خاك سپرده اند.

Last modified on
in عاشقانه Hits: 3576 0 Comments
0

Comments

Powered by EasyBlog for Joomla!

سایت رسمی انجمن روابط عمومی ایران

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

انجمن خیرین راه و ترابری